PRIMĂRIA OCNELE MARI26 Octombrie
Postat de: ocne
Hits: 1970

Anunț

Consiliul Local al oraşului Ocnele Mari întrunit în şedinţă ordinară în data de ...................... la care participă un număr de …… consilieri din totalul de ………. consilieri în funcţie;

           Având în  vedere Expunerea de motive intocmita de primarul or.Oc.Mari  şi raportul de specialitate inregistrate sub nr. …………, prin care se solicită adoptarea unei hotarâri privitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018;

Văzând anunţul nr. ……………….. referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 şi procesul – verbal de afisare a proiectului de hotărâre întocmit în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală;

            Văzând rapoartele de avizare întocmite de comisiile de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Ocnele Mari;

Având în vedere şi raportul nr. …………… privind avizarea legalităţii proiectului de hotărâre, conform art.117, lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile art. 495, lit. “f” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică locală.

În temeiul art. 45  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  cu un număr de ………… voturi „pentru” adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE :

Art.1. Începând cu data de 01.01.2018 delimitarea zonelor în cadrul localităţii atât în intravilan , cât şi în extravilan, va fi următoarea (oraşul Ocnele Mari este oraş de rangul al III-lea):

Zona A :

  • str. A.I.Cuza în totalitate (inclusiv intrare Salina Oc.Mari până la Salină - inclusiv)

Citeste articol